W każdej karierze zawodowej, ważne jest, aby prowadzić życie, które jest zarówno bezpieczne i bezpieczne. Praca prawnika nie jest wyjątkiem od tej reguły, a bycie dobrze zorientowanym w przepisach regulujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest istotną częścią życia każdego analityka prawnego. W Polsce, gdzie środowisko biznesowe zmienia się szybko i często wymaga od lokalnych firm ponownego przemyślenia strategii w celu utrzymania znaczenia, jeszcze ważniejsze jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego. Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego w Polsce.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego to umowa zobowiązująca zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez radcę prawnego w wyniku jego zaniedbań. Odszkodowanie może być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową radcy prawnego, gdy błędy radcy prawnego wyrządzą poważną szkodę jego klientowi lub osobie trzeciej. Ubezpieczenie OC radcy prawnego jest niezbędne we wszystkich zawodach prawniczych – w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego obejmuje zarówno błędy zawodowe i zaniechania popełnione przez radcę prawnego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, jak również wszelkie błędy popełnione podczas sporządzania dokumentu prawnego, negocjowania umowy z osobą trzecią lub podczas innych czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest również znane jako ubezpieczenie od błędów i zaniechań (E&O).

Dlaczego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest konieczne?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest potrzebne do zapewnienia właściwego odszkodowania za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez radcę prawnego. Jest to forma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje zarówno błędy zawodowe i zaniechania popełnione przez radcę prawnego podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak również wszelkie błędy popełnione podczas sporządzania dokumentów prawnych, negocjowania umowy z osobą trzecią lub podczas wykonywania innych czynności zawodowych. Prowadząc jakąkolwiek działalność związaną z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, osoba akceptuje pewien poziom ryzyka, że coś może pójść nie tak, a w pewnych sytuacjach może wyrządzić szkodę osobie trzeciej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego ma za zadanie pokryć koszty związane z tymi sytuacjami i nie dopuścić do tego, aby stały się one stratą finansową dla radcy prawnego. Nawet jeśli radca prawny nosi ważny kapelusz w biznesie i rządzie, są one związane z tymi samymi zasadami, jak wszyscy inni, jeśli chodzi o powodowanie szkód u osób trzecich. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego chroni radcę prawnego przed stratami finansowymi z powodu tych sytuacji. Obejmuje ona zarówno radcę prawnego i ich klienta, jak i osoby trzecie, które mogły zostać dotknięte błędem.

Kiedy ubezpieczenie OC radcy prawnego jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego muszą posiadać zarówno indywidualni radcy prawni, jak i kancelarie prawne. Prawo nie wymaga go od prawników zatrudnionych przez agencje rządowe lub zatrudnionych na podstawie umowy. Prawo wymaga go jednak od prawników, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego lub niezależnych radców prawnych, bądź też mają z nimi podpisane umowy. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest wymagane od radcy prawnego, który udziela porady lub pomocy w sprawie, która jest związana z postępowaniem prawnym lub administracyjnym, lub z procedurą sądową lub administracyjną, lub jest związana z ochroną praw prawnych lub innych, lub z transakcją finansową, która jest związana z działalnością gospodarczą lub innym przedsięwzięciem.

Czego wymagają obowiązujące przepisy?

Obowiązującym prawem dotyczącym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest ustawa Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r., poz. 332). Ma ona zastosowanie do radców prawnych i kancelarii prawnych mających siedzibę w Polsce, a także do kancelarii prawnych powstałych we współpracy z polskimi kancelariami. Dotyczy również radców prawnych, którzy świadczą usługi w Polsce na podstawie umowy, nawet jeśli nie są zatrudnieni w kancelarii prawnej. Ustawa o adwokaturze zawiera kilka przepisów, które dotyczą ubezpieczenia radców prawnych. Radcy prawni są zobowiązani do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które może obejmować różne sytuacje i przypadki, w tym:

  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o adwokaturze i innych przepisów prawa lub nakazu wydanego przez sąd;
  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej z powodu błędu popełnionego przez osobę uprawnioną do reprezentacji radcy prawnego;
  • naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej wskutek błędu popełnionego przez osobę zatrudnioną przez radcę prawnego. Ustawa dodatkowo określa wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, takie jak suma ubezpieczenia, rodzaje umów ubezpieczenia itp.

Czy ubezpieczenie zawsze jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest obowiązkowe dla wszystkich radców prawnych i kancelarii prawnych, które świadczą usługi doradztwa prawnego za wynagrodzeniem. Jest ono zawierane albo przez kancelarię, albo przez indywidualnego radcę prawnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego może mieć formę umowy ubezpieczenia lub umowy poręczenia. Umowa ubezpieczenia zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobie trzeciej. Umowa poręczenia zobowiązuje osobę, która podejmuje się zobowiązania do wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Te dwa rodzaje umów ubezpieczenia są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego może to być zarówno umowa ubezpieczenia, jak i umowa poręczenia. Wybrany rodzaj umowy może zależeć od wielu różnych czynników i okoliczności, w tym od renomy zakładu ubezpieczeń, renomy firmy poręczeniowej, wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej itp.

Wnioski

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest istotnym elementem kariery każdego analityka prawnego. Choć jest ono najczęściej wymagane od osób pracujących w prywatnej praktyce, jest również zalecane dla osób zatrudnionych przez rząd, zwłaszcza w roli nadzorczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego ma na celu ochronę radcy prawnego przed szkodą wyrządzoną osobie trzeciej w wyniku błędu popełnionego przez niego lub przez osobę upoważnioną przez niego do reprezentowania go. Obecnie obowiązującym prawem w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego jest ustawa Prawo o adwokaturze. Ustawa ta zawiera szereg przepisów, które dotyczą ubezpieczenia radców prawnych. Ustawa nie wymaga go od prawników, którzy są zatrudnieni przez agencje rządowe lub mają z nimi podpisane umowy. Ustawa wymaga jednak tego od prawników, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego lub niezależnych radców prawnych, bądź też mają z nimi podpisane umowy. Ustawa o adwokatach określa wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, takie jak wysokość pokrycia, rodzaje umów ubezpieczeniowych itp.